Stavhoppare 1936.

Stavhoppare 1936.
Fotograf: 
Okänd